Αρθρο: Το Χρηματιστήριο
Κατερίνα Κανταλή

Μαθήτρια Γ' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών

      Ίδρυμα όπου γίνονται η αγορά, πωλήσεις χρεογράφων, συναλλάγματος και διάφορων εμπορευμάτων. Η λειτουργία του στηρίζεται πάνω σε αυστηρούς κανόνες. Τα μέλη του δηλαδή οι χρηματιστές και οι χρηματιστηριακοί μεσίτες συνέρχονται σε καθορισμένο χρόνο και σε συγκεκριμένο κτήριο έτσι ώστε να πετυχαίνεται κάθε φορά η συγκέντρωση όλης της προσφοράς και της ζήτησης   ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις.
Οι χρηματιστηριακές συμφωνίες διακρίνονται σε εκείνες που γίνονται τις μετρητοίς και σε εκείνες που γίνονται επί προθεσμία. Οι πρώτες εκτελούνται αμέσως ενώ οι δεύτερες εκτελούνται μέσα  σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Άλλο είδος συμφωνιών που συναντούμε στα χρηματιστήρια είναι οι  συμφωνίες πριμ. Αυτές παρέχουν στον έναν από τους δύο συμβαλλόμενους τη δυνατότητα να μην τις  εκπληρώσουν πληρώνοντας για αποζημίωση ένα ορισμένο ποσό που λέγεται πριμ ,δηλαδή δώρο.
       Τα χρηματιστήρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες :τα χρηματιστήρια αξιών και τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Χρηματιστήρια αξιών λέγονται εκείνα στα οποία γίνονται αγοραπωλησίες συναλλάγματος ομολογιών και μετοχών ενώ χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι εκείνα στα οποία γίνονται αγοραπωλησίες πρώτων υλών και διάφορων προϊόντων.
       Στη χώρα μας υπάρχει από το 1876 το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου. Το Υπουργείο αυτό διορίζει τα μέλη του χρηματιστηρίου που είναι χρηματιστές, έμποροι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι προηγουμένως εκλέγονται από την ολομέλεια των χρηματιστών. Όλοι οι χρηματιστές συνέρχονται καθημερινά σε αυτό και συγκεκριμένα στην αίθουσα συναλλαγών και κάνουν αγοραπωλησίες συναλλάγματος χρυσού σε ράβδους ή σε νομίσματα μετοχών εταιριών και ομολόγων του δημοσίου χρέους, των οργανισμών δημοσίου δικαίου και των ανώνυμων εταιριών.
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του 6ου Γυμνασίου Σερρών