ΡΕΠΟΡΤΑΖΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ομάδα εργασίας Γ' τάξης Γυμνασίου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
     Ο δρόμος αυτός μπορεί να σε οδηγήσει, χωρίς γενικές εξετάσεις, στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ. Αν δεν επιθυμείς, όταν τελειώσεις του το Λύκειο, να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ΑΕΙ η ΤΕΙ, μπορείς να βρεις δουλειά , εξασκώντας κάποιο επάγγελμα της επιλογής σου ή μπορείς να ολοκληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις . Αν πάλι , κάποια στιγμή αργότερα , αλλάξεις γνώμη ,άσχετα από την ηλικία σου , έχεις την δυνατότητα χωρίς εξετάσεις , να κάνεις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .
     Μπορείς ακόμα , να παρακολουθήσεις , μέσα σε ΑΕΙ Η ΤΕΙ , ένα Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής που σου δίνει πτυχίο ισότιμο με τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να σπουδάσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο , που στηρίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σου παρέχει πτυχίο ισότιμο με το πτυχίο των 'παραδοσιακών' Πανεπιστημίων .

Οδρόμος του
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΕ)
     Σου παρέχει σύγχρονη και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και σε συνδέει άμεσα με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας .
     Μπορείς αν επιθυμείς :
α) Να τελειώσεις το α' κύκλο σπουδών των ΤΕΕ που διαρκεί δύο χρόνια και παίρνοντας πτυχίο επιπέδου 2 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , να ενταχθείς στην αγορά εργασίας εξασκώντας το επάγγελμα της ειδικότητάς σου .
β) Εχοντας πάρει πτυχίο επιπέδου 2 του ΤΕΕ ,αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο Ενιαίο Λύκειο μπορείς να γραφτείς στην Β ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και , αφού πάρεις το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου , να προχωρήσεις χωρίς γενικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .
γ ) Αν θελήσεις , μετά το πτυχίο επιπέδου 2 του ΤΕΕ , μπορείς να συνεχίσεις άλλον ένα χρόνο τον β' κύκλο σπουδών στο ΤΕΕ και να αποκτήσεις πτυχίο επιπέδου 3 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
δ ) Με το πτυχίο επιπέδου 3 του ΤΕΕ , μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα της ειδικότητάς σου , μπορείς να γραφτείς σε μεταδευτεροβάθμιο ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας ή , ακόμα , να εισαχθείς στα ΤΕΙ , σε τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας , εφόσον έχεις επαγγελματική εμπειρία , κατόπιν εξετάσεων που ορίζουν τα ΤΕΙ .

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
     Τρόπος γραπτής εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων. Τα θέματα των γραπτών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίστηκε ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις .

Διαδικασία εξετάσεων Β' και Γ' Λυκείου
     Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή  Εξετάσεων και αποστέλλονται στα Λύκεια μετά την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες εξετάσεων .
     Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή φύλλο απαντήσεων , ( εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία ) , στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή , καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογιτή , σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση .
     Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας των Λυκείων ενώπιον δύο (2) επιτηρητών- καθηγητών διαφορετικής και μη συγγενούς ειδικότητας από εκείνης του εξεταζόμενου κάθε φορά μαθήματος . Και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές άλλου σχολείου .
Στα ιδιωτικά Λύκεια και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές του δημοσίου .

Γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.)
     Αυτός προκύπτει ,σε όλες τις τάξεις του Λυκείου , από το Μ.Ο. γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου . Ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα ξένων γλωσσών δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του γενικού μέσου όρου (Γ. Μ . Ο) των τάξεων Β ΄ και Γ ΄ Λυκείου ως την οριστική ρύθμιση και ομοιόμορφη εφαρμογή της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλα τα Λύκεια .

Βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου
Για την εξαγωγή του βαθμού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο Γενικός Μέσος όρος ( Γ. Μ .Ο.) ΤΗΣ Β' τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο ( Γ. Μ. Ο.) της Γ ΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί 7 . Τα δύο γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια δέκα (10) δηλαδή κατά τον τύπο : (3Χβ+7Χγ)\ 10 και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
     Νέος τρόπος αξιολόγησης
     Δεν βαθμολογείται η στείρα απομνημόνευση . Άλλωστε η παπαγαλία Δε χρησιμεύει σε τίποτε . Ο μαθητής με κρίση θα κερδίζει το παιχνίδι της γνώσης . Η επίδοσή του και κατά συνέπεια η επιτυχία ή αποτυχία του Δε θα εξαρτώνται από τυχαίους παράγοντες . Θα βαθμολογείται η δουλειά του , η παρουσία του , η συμμετοχή του σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους .
Δυνατότητα Βελτίωσης Βαθμολογίας
     Οι μαθητές θα μπορούν , εφόσον επιθυμούν , να βελτιώνουν το συνολικό βαθμό επίδοσής τους σε κάθε μάθημα του αντίστοιχου τετραμήνου με μία πρόσθετη ανακεφαλαιωτική ωριαία γραπτή εξέταση .
     Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ( Π . Δ . Σ. )  Ενισχυτική Διδασκαλία
     Καθιερώνεται η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για μικρές ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες . Τα ευέλικτα αυτά προγράμματα διαμορφώνονται από τους καθηγητές κάθε Λυκείου σε 5 βασικά μαθήματα : Αρχαία Ελληνικά , Νέα Ελληνικά , Μαθηματικά , Φυσική και Χημεία . Τα τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης προσφέρονται μέσα στο σχολείο και είναι προαιρετικά για όσους μαθητές θέλουν να τα παρακολουθήσουν .

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μ.Ο. ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ: 18
ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 16
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: [18+16]/2=17

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Γ.Μ.Ο. Β’ ΤΑΞΗΣ: 16,5
Γ.Μ.Ο. Γ’ ΤΑΞΗΣ: 17,3
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ: [{3Χ16,5}+{7Χ17,3}]/10=17.06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:15
Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:17
Μ.Ο.:16
ΓΡΑΠΤΑ:11
ΔΙΑΦΟΡΑ 5 ΜΟΝΑΔΩΝ: {16-11}
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 3 ΒΑΘΜΩΝ
Μ.Ο. ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ:11+3=14

Α ΛΥΚΕΙΟΥ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ {ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ} 8 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5/4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 3/4 ΩΡΕΣ
Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΩΡΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΕΠ 0/1 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2/1 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  2 ΩΡΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΩΡΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ

     Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη προετοιμασίας , εξοικείωσης και προσανατολισμού .
     Ο μαθητής εξοικειώνεται με το νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης .
     Τα μαθήματα είναι ίδια για όλους . Υπάρχουν όμως , εκτός από τα Γενικά Μαθήματα , και τα Μαθήματα Επιλογής .    Ο  μαθητής επιλέγει ένα μάθημα επιλογής δύο (2) ωρών και , αν θέλει , μπορεί να επιλέξει και ένα δεύτερο .
     Ο μαθητής αξιολογείται στο τέλος κάθε 4μήνου. Η βαθμολογία του μαθητή της Α΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου .
     Ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου προάγεται στην Β΄ Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 και β) μέσο όρο 10 στα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας : Αρχαία και Νέα Ελληνικά , Ιστορία , Μαθηματικά , Φυσική και Χημεία .
     Γραπτώς εξεταζόμενα είναι όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής , Αισθητικής Αγωγής , Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εφαρμογών Πληροφορικής .

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
     Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο διεξάγονται , υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη του Λυκείου , διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα : Ελληνικά (Αρχαία και Νέα ) , Μαθηματικά , Φυσική , Χημεία και Ξένες Γλώσσες .

Β ΄ Λυκείου

     Στην Β ΄ Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : Τα Γενικά μαθήματα που είναι κοινά για όλους και τα μαθήματα Κατευθύνσεων . Οι κατευθύνσεις είναι τρεις : Θεωρητική , θετική & Τεχνολογική . Οι κατευθύνσεις δεν αντιστοιχούν σε δέσμες . Μέσω των Κατευθύνσεων ο μαθητής εμβαθύνει τις γνώσεις του στο γνωστικό πεδίο που τον ενδιαφέρει περισσότερο και υποβοηθείται στις μετέπειτα επιλογές του . Κάθε κατεύθυνση έχει τρία υποχρεωτικά μαθήματα και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής . Το διδακτικό έτος , όπως και στην Α΄ Λυκείου , χωρίζεται σε δύο τετράμηνα . Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στην Α ΄ Λυκείου .
     Ένας μαθητής προάγεται από τη Β ΄Λυκείου στη Γ ΄Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 , β) μέσο όρο 10 στα μαθήματα της Κατεύθυνσης , καθώς και στα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας : Αρχαία και Νέα Ελληνικά , Ιστορία , Μαθηματικά , Φυσική , Χημεία , Βιολογία , τα οποία νοούνται σαν ενιαίο σύνολο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ {ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ} 6 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ {ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ} 4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ
Αρχαία κείμενα Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 2
Πολιτικήοργάνωση στην αρχαία Ελλάδα 2/1  Φυσική 2 Φυσική 2
Λατινικά 2/1  Χημεία Τεχνολογία επιστημών 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Περιβαλλοντικές επιστήμες, ευρωπαϊκή λογοτεχνία 2 Περιβαλλοντικές επιστήμες, ευρωπαϊκή λογοτεχνία 2 Περιβαλλοντικές επιστήμες 2
Ιστορία και κείμενα Ιστορία και κείμενα
Β’ Ξ. γλώσσα 2 Β΄Ξ. γλώσσα 2 Ευρωπαϊκή λογοτεχνία ιστορία και κείμενα 2
Αστρονομία και διαστημική 2 Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής 2 Β Ξ. γλώσσα 2
Σχέδιο [γραμμικό-ελεύθερο] 2 Σχέδιο 2
Εφαρμογές Υπολογιστής 2 Θέματα ιστορίας 2 Αστρονομία και διαστημική 2
Θέματα ιστορίας 2 Εφαρμογές υπολογιστών Διαχείριση φυσικών πόρων 2
    Σχέδιο 2
Ιστορία κοινωνικών επιστημών 2 Βιολογία 2 Χημεία 2

Γ ΄Λυκείου

     Στη Γ ΄Λυκείου τα μαθήματα , όπως και στην Β ΄ Λυκείου , χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : Τα Γενικά μαθήματα που είναι κοινά για όλους τους μαθητές και στα μαθήματα των τριών Κατευθύνσεων ( Θεωρητική , θετική , Τεχνολογική ) . Η Τεχνολογική Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο (2) κύκλους : Ο ένας , Τεχνολογίας και Παραγωγής και ο άλλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών . Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα . Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στις προηγούμενες τάξεις . Ένας μαθητής απολύεται από την Γ ΄ Λυκείου αν έχει : α) γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 10 και β) μέσο όρο 10 στα μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και στα ακόλουθα μαθήματα Γενική Παιδείας : Ελληνική Γραμματεία , Νεότερη Ελληνική Ιστορία , Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής , Φυσική και Βιολογία τα οποία νοούνται ως ένα ενιαίο σύνολο.

Επανάληψη εξετάσεων για την απόκτηση απολυτηρίου  του ενιαίου Λυκείου
     Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου , οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το Γενικό Βαθμό του Απολυτηρίου τους , έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη χορήγηση Απολυτηρίου και ότι προτίθενται να αποκτήσουν νέο Απολυτήριο κατά το επόμενο σχολικό έτος . Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται προσωρινό αποδεικτικό σπουδών , στο οποίο αναγράφεται ότι ισχύει για ένα μόνο έτος και παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τα τριτοβάθμια ιδρύματα .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ 6 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ] 4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αρχαία Ελληνική Μαθηματικά 5 Μαθηματικά 4
Νεοελληνική λογοτεχνία 2 Φυσική 3 Χημεία-βιοχημεία 3
Λατινικά 2 Χημεία 2 Φυσική-Μηχανική 3
Ιστορία 2 Βιολογία 2 Τεχνολογίακαι ανάπτυξη 2
Αρχές φιλοσοφίας 2   Ηλεκτρολογία 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β’ Ξ. γλώσσα 2 Προβλήματα φιλοσοφίας 2 Β’ Ξ. γλώσσα
Οικονομική θεωρία 2 Β’ Ξ. γλώσσα 2 Γεωπονία - αγροτική ανάπτυξη
Κοινωνιολογία 2 Οικονομικής θεωρίας 2 Βιομηχανική παραγωγή και ενέργεια 2
Λογική θεωρία 2 Νεοελληνικής λογοτεχνίας 2 Οικονομική θεωρία 2
Εφαρμογές υπολογιστών 2 Στατιστική 2 Στατιστική 2
Ιστορία τηςτέχνης 2 Λογική θεωρία και πρακτική 2 Λογιστική 2
  Ιστορία τηςτέχνης Σχέδιο 2
  Εφαρμογές υπολογιστών 2 Εφαρμογές υπολογιστών 2
    Ιστορία τηςτέχνης

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθηματικά 4 Β’ Ξ. γλώσσα 2
Φυσική 3 Πολυμέσα-δίκτυα 2
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εφαρμογές λογισμικού 2
Τεχνολογία υπολογιστών- συστήματα 2 Οικονομική θεωρία 2
Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών 2 Στατιστική 2
  Λογιστική
  Εφαρμογές υπολογιστών 2
  Ιστορία τηςτέχνης 2
  Σχέδιο 2