Το Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών
Αννα Μαργαρού
Μαθήτρια Γ' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών

Ενα απο τα μεγαλύτερα και μεγαλοπρεπέστερα σπήλαια της Ευρώπης που βρίσκεται. Βρίσκεται στην Αλιστράτη Σερρών, ένα χωριό στα σύνορα Σερρών Δράμας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
     Το σπήλαιο ήταν γνωστό από πολλών ετών στους κατοίκους της γύρω περιοχής και κυρίως στους κυνηγούς, γιατί στην είσοδο υπήρχαν πολλά αγριοπερίστερα. Στη Σπηλαιολογική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.) έγινε γνωστό στις 19/5/1975, έπειτα από σχετικό έγγραφο της κοινότητας Αλιστράτης. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Ε., το Σεπτέμβριο του 1975, έ-στει-λε ομάδα Σπηλαιολόγων προς μελέτη. Τον Οκτώβρη του 1976 επι-σκέ-φτη-καν το σπήλαιο
     Αυστριακοί γεωλόγοι, στα πλαίσια κοινού ερευ-νη-τι-κού προγράμματος με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι εντυπώσεις ήταν α-πρό-σμενα ενθαρρυντικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
     Η πρωταρχική αιτία της γένεσης του σπηλαίου είναι η διαλυτότητα των ασβεστόλιθων της περιοχής "πετρωτού". Η ύπαρξη διακλαδώσεων και επιπέδων στρώσεων διευκόλυναν τη δημιουργία σπηλαίου με υψη-λούς διαδρόμους και θαυμάσιο διάκοσμο.
‘Ο προθάλαμος του σπηλαίου είναι μια ωραία αίθουσα ύψους 8m. Από την αίθουσα αυτή ξεκινούν διάφορες στοές με μεγάλο ύψος και πλου-σιό-τα-το διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
     Οι κύριοι κλάδοι του σπηλαίου αναπτύσσονται δεξιά κι αριστερά της εισόδου κι αρχίζουν από ένα μεγάλο θάλαμο, το θάλαμο υποδοχής, που έχει διαστάσεις 60m πλάτος, 100m μήκος και 20-30m ύψος.
     Στο θάλαμο αυτό η φύση θέλησε να δείξει τη μεγαλύτερη δύναμή της σε δημιουργία στολισμών στον Ελλαδικό ή ακόμα τον Ευρωπαϊκό χώρο.
     Ξεκινώντας από το θάλαμο αυτό και ακολουθώντας τη δεξιά στοά, συναντά κανείς μια νέα στοά, πλάτους 2-3m, όπου ο διάκοσμος εντυ-πω-σιά-ζει και γίνεται διαρκώς πλουσιότερος. Εντυπωσιάζουν κυρίως οι τερά-στι-οι- σταλακτίτες και οι μορφής παραπετάσματος στα τοιχώματα της στοάς, που είναι κατάλευκοι. Εντύπωση προκαλεί το τελείως επίπεδο του δια-δρό-μου. Κατά μήκος της στοάς υπάρχουν θάλαμοι με αρκετά με-γά-λη επι-φά-νεια και πλουσιότατο διάκοσμο. Το ύψος των θαλάμων δια-τη-ρεί-ται στα-θερό, άνω των 8-10m, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.
Στο τμήμα αυτό του σπηλαίου υπάρχουν σε αφθονία λεπτές σωληνοειδής μορφές σταλακτιτών, που προέκυψαν από την ταχεία ροή του νερού. Επίσης υπάρχουν εκκεντρίτες με ποικίλα σχήματα, ανα-πτυσσόμενοι προς πολλές κατευθύνσεις (άνω, κάτω, πλάγια) καθώς και δι-πλές ή ροπαλοειδείς ή πεπλατυσμένες ή διακλαδιζόμενες μορφές με το όνο--μα ελικτίτες. Στο τέλος της στοάς αυτής υπάρχει μεγάλος διάδρομος, ενώ στον τελευταίο θάλαμο παρατηρείται ένα μεγάλο συγκρότημα από στα-λαγμίτες ύψους μεγαλυτέρου των 10m και πλάτους 7m.
     Από την τεράστια αίθουσα (τον θάλαμο υποδοχής που αναφέρθηκε προηγουμένως) και προς τα δεξιά, ξεκινά ένας δεύτερος διάδρομος, σχεδόν παράλληλος προς τον προηγούμενο, μεγαλύτερος και πλουσιότερος σε διάκοσμο και ποικιλία μορφών.
     Στη στοά αυτή συναντώνται και μερικοί κόκκινοι σταλακτίτες, οι οποίοι έχουν χρωματιστεί από τα υλικά των επιφανειακών πετρωμάτων. Το ύψος της στοάς είναι κι εδώ τεράστιο και φθάνει σε μερικά σημεία τα 35m περίπου.
     Κάπου ο διάδρομος αυτός έχει ένα μεγαλοπρεπές φράγμα από κολώνες. Σε κάποιο σημείο οι δύο μεγάλοι κύριοι διάδρομοι ενώνονται και συνεχίζουν με διαρκώς αυξανόμενο πλάτος και ύψος, ενώ από την οροφή κρέμονται τεράστιοι και μεγαλοπρεπείς σταλακτίτες, μήκους μεγαλυτέρου των 15m σε ορισμένα σημεία. Σε άλλα σημεία οι σταλαγμίτες συναντούν τους πάνω απ’ αυτούς σταλακτίτες, σχηματίζοντας έτσι στήλες, άλλοτε μεμονωμένες κι άλλοτε διατεταγμένες κατά σειρές.
     Περπατώντας το μεγάλο διάδρομο, συναντά κανείς σε ορισμένα σημεία του τεράστιες κολώνες να σχηματίζουν φράγματα ή διόδους εξαιρετικής ομορφιάς. Πίσω από ένα τέτοιο φράγμα υπάρχει μια νέα στοά.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
1. Το σπήλαιο βρίσκεται κοντά σε συγκοινωνιακούς κόμβους:
α) Κείται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή Σερρών - Δράμας σε α-πό-σταση 250m. Είναι στο μελλοντικό σχεδιασμό της Νομαρχιακής Αυ-τοδιοίκησης Σερρών η δημιουργία "Σταθμός Σπηλαίου Αλι-στρά-της" για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
β) είναι δυνατόν να φτάσει κανείς οδικά από τις πόλεις: Σέρρες, Δρά-μα και Καβάλα.
2. Σε απόσταση περίπου 500m βρίσκεται το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη.
3. Στην περιοχή της Μακεδονίας δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενεργό του-ριστικό σπήλαιο.
4. Μπορεί να συνδυαστεί, τόσο για τον ‘Έλληνα όσο και για τον αλ-λοδαπό τουρίστα, μια επίσκεψη στο σπήλαιο, με τουριστική ξε-νάγησή του στη σχετικά παρακείμενη Αμφίπολη που είναι από τους αξι-ο-λογότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, αλλά και μετά κυρίως το καλοκαίρι, τις διακοπές του στα θέρετρα του γει-τονικού Στρυμονικού κόλπου και λίγο πιο πέρα της Χαλκιδικής.
5. Θεωρείται, και επιστημονική μαρτυρία Ελλήνων και ξένων επι-στη-μό-νων - σπηλαιολόγων, από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα της Ελ-λά-δας, αλλά και εν πολλοίς και της Ευρώπης.
6. Βρίσκονται στην πύλη προς την Ελλάδα της Ανατολικής Ευρώπης κι αποτελεί πρόκληση για τον Ανατολικοευρωπαίο τουρίστα, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον μια επίσκεψή του στο σπήλαιο, κατά την κά-θο-δό του στη λοιπή Ελλάδα.